+98 (21) شماره تماس: 11702 888

شرايط پذيرش نمايندگي

1392/03/02
الف :داشتن فروشگاه و انبار مناسب در موقعيت تجاري شهر
شرايط فروشگاه : داشتن بر مناسب و ارتفاع سقف بيش از 4/5 متربه مساحت 150 مترمربع

ب : متقاضي بايد مالک ملک باشد

ج : داشتن پروانه کسب معتبر در اين صنف

د : متقاضي بايد مالک محل کسب باشد

ه : دارا بودن تجربه و سوابق در امر تجارت  به ويژه فرش ماشيني

و : دارا بودن حسن شهرت و اغتبار در بازار

ر : وجود نداشتن نمايندگي فعال در منطقه