+98 (21) شماره تماس: 11702 888


    مشهد - آقاي ابوالفتح غلام زاده    آدرس:

    خيابان چمن - چمن 63 - بازرگاني صادراتي ميلاد

    تلفن:

    051-33656668