+98 (21) شماره تماس: 11702 888


    قزوين - آقاي وحيد ژاله    آدرس:

    خيابان نادري

    تلفن:

    2247710 - 0281