+98 (21) شماره تماس: 11702 888


    اسلامشهر - آقاي سردار برزگر    آدرس:

    شهرک مهديه - خيابان مهديه - نبش کوچه 14و15و20 - فروشگاه فرش سردار برزگر

    تلفن:

    56121156-56121062